ข้อร้องเรียน | Complaint

แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจานวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก (ณ งวดการรายงานล่าสุด)ประจำปี 2562 ไตรมาส 2

ไม่พบข้อร้องเรียน