สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า | Factoring

สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า

สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า หรือ แฟคตอริ่ง

หรือรวมเรียกว่า สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า คือ สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจนำลูกหนี้การค้าของผู้ขอสินเชื่อมาขายให้กับบริษัทเพื่อรับเงินไปล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าส่งสินค้า หรือบริการให้กับคู่ค้า และต้องรอเครดิต 30-90 วัน ลูกค้าสามารถนำลูกหนี้การค้าดังกล่าวมาขายให้กับบริษัทได้


อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 15% ต่อปี